Skip to main content

Ajudes individuals per a la promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat funcional per a l’any 2020

S’ha obert el termini per a demanar ajudes individuals per a la promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat funcional per a l’any 2020, fins al 23 de febrer. Per a més informació, contacteu amb Serveis Socials de Montserrat.

Què es pot sol·licitar?

a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

Requisits de caràcter general:

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb diversitat funcional.

2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.

3. Ser menor de 65 anys.

4. Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.

5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

Termini de presentació:

Fins al 23 de febrer de 2020.

Lloc:

Serveis Socials de Montserrat

Cita prèvia 961 020 536