Skip to main content

ACTUACIONS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES VALLETES

El Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 2019-2021 preveu la concessió d’ajudes dirigides a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics a la Comunitat Valenciana, sempre que la millora en la qualitat dels espais industrials redunde directament en les empreses implantades en aquests, així com en els seus treballadors i usuaris.

Per resolució de data 22 de desembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), es van convocar ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, a càrrec del pressupost de l’exercici 2021 (DOGV núm. 8988, de 04/01/2021).

L’IVACE ha concedit una ajuda segons l’actuació proposada per aquest Ajuntament per a la “Millora i adequació de zones verdes i serveis al polígon industrial Les Valletes” de 153.116,41 € per a subvencionar part dels costos d’execució de les obres i instal·lacions i de 12.223,58 € per a subvencionar part dels costos de redacció de projectes d’obres i instal·lacions.                      

En concordança amb l’article 3r de les bases que regulen les ajudes convocades per l’IVACE, el projecte contempla les actuacions següents:

•           Obra civil per a la implantació de fibra òptica i altres serveis.

•           Actuacions per a millorar la mobilitat urbana i els accessos, de vianants i ciclistes, al polígon.

•           Millora de l’enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica.

•           Serveis contra incendis i senyalització horitzontal i vertical de trànsit.

•           Regeneració paisatgística i ambiental del polígon.

•           Millora del subministrament d’aigua.