Skip to main content

Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals a Montserrat

Davant del canvi de legislació que regula el règim jurídic dels animals, l’Ajuntament considera necessari i oportú actualitzar l’ordenança que regula la tinença d’animals a Montserrat.

Per tant, s’obri un període de consultes prèvies a la ciutadania, on qualsevol persona física o jurídica, organitzacions civils i ens sense personalitat jurídica potencialment afectades per l’ordenança puguen remetre a l’Ajuntament de Montserrat una instància mitjançant la seu electrònica (www.montserra.es) on podran manifestar:

  • La seua opinió sobre la modificació normativa i els problemes que aquesta pretén solucionar.
  • Possibles solucions alternatives als problemes plantejats per l’Ajuntament.
  • Qüestions rellevants a incloure en la nova ordenança.
  • Propostes d’assumptes que es consideren rellevants, a fi que l’Ajuntament els prenga en consideració per a la redacció del projecte d’ordenança.
  • Qualsevol altra opinió, observació o qüestió que la ciutadania desitge posar en l’ordenança reguladora de la tinença d’animals.

El termini per a participar en la consulta és de 20 dies naturals, a comptar des de la data de publicació d’aquest anunci.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

Montserrat