Skip to main content

Tag: CERE

Formació del cens electoral per a les eleccions al Parlament Europeu

Anunci relatiu a la formació del cens electoral de nacionals de països de la Unió Europea (UE) residents a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024.

Totes aquelles persones interessades a votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024, hauran d’estar incloses en el cens electoral dels ciutadans nacionals d’altres països de la Unió Europea residents a Espanya (CERE).

Les declaracions formals de manifestació de voluntat de vot a Espanya per a les esmentades eleccions es poden fer per internet, correu postal o personalment a l’Ajuntament de residència.

Per poder votar en aquestes eleccions, la declaració formal haurà de realitzar-se abans del dia 30 de gener de 2024.

Podeu trobar tota la informació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Montserrat: https://montserrat.sedelectronica.es/board.