Skip to main content

Projecte “Future of Europe-Reload”

Ja és ofical, a la xarxa de ciutats a la que Montserrat es va incorporar en juliol passat, ens han aprovat un projecte que varem presentar dintre del programa “Europa per als ciutadans”, de 150.000 eures. De tots els presentats sols han aprovat 15. Tindrà una durada de 2 anys. Som 8 entitats de 7 països (Victoria de Rumania, Поморие i Aksakovo de Bulgaria, Ożarów Mazowiecki de Polonia, Nughedu Santa Vittoria d’Italia, Setúbal de Portugal, Shtip de l’Antiga República Yugoslava de Macedonia i Montserrat d’Espanya). 
El projecte involucra diferents participants: representants d’autoritats locals, prenedors de decisions, polítics, persones amb menors oportunitats, joves, ciutadans.
Com a Objectius específics:
• Cooperar mitjançant l’intercanvi cultural, l’intercanvi d’idees, les millors pràctiques en l’autogovern local;
• Fer la cooperació més àmplia i més sostenible a través de l’expansió de la Xarxa de Ciutats establerta
• Fomentar la participació civil en la participació parcial dels joves en el procés de formulació de polítiques a nivell local i de la UE.
 It is already official, in the network of cities in which Montserrat was incorporated in July, we have approved a project that we presented within the “Europe for citizens” program, of 150,000 eures. Of all the presented ones they have only approved 15. It will last for 2 years. We are 8 entities from 7 countries (Victoria from Romania, Поморие and Aksakovo from Bulgaria, Ożarów Mazowiecki from Poland, Nughedu Santa Vittoria from Italy, Setúbal from Portugal, Shty from the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montserrat from Spain).
The project involves different participants: representatives of local authorities, decision makers, politicians, people with fewer opportunities, young people, citizens.
As Specific Objectives:
• Cooperate through cultural exchange, exchange of ideas, best practices in local self-government;
• Make cooperation more extensive and more sustainable through the expansion of the established Cities Network
• Encourage civil participation in the partial participation of young people in the policy-making process at the local and EU level.
 Està previst tindre 7 encontres transnacionals amb les següents activitats.
1 Reunió d’inici per presentació entre socis, expansió formal de la xarxa de ciutats i per donar nom a la nostra Xarxa de Ciutats. Conferència: “El que rebem i el que vam perdre d’associació a la UE”. Recerca: “Euroscepticismo – el nostre passat o el nostre futur”. Exposició: “Vam aconseguir això amb el suport europeu”. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Aksakovo, Bulgària.

2 De Euroscepticismo a europtimisme. Debat “L’euroescepticisme i el seu paper per al futur d’Europa”. Conferència “Estem orgullosos de ser europeus”. Pràctiques d’intercanvi. Recerca: “Personalment, què significa per a vostè la UE?”
Investigació “Quines són les seves expectatives sobre el futur d’Europa?”. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Shtip, Macedònia.

3 Per què Europa? – Europa als ulls dels no europeus Exposició de vídeo “Per què trio Europa”.
Conferència: “Com fer que la nostra localitat sigui el millor lloc per viure”. Intercanvi de bones pràctiques sobre minories d’inclusió social amb menys oportunitats. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà a Setubal, Portugal.

4 Seminari juvenil: Europa pertany a “Acadèmia Europea de la Joventut” – Història de la UE, euroescepticisme, futur europeu.
Debat “Com recarregar Europa”. Joc de simulació “Youth Parliament Election-2019”. Concurs “Europa en els nostres somnis” Seminari juvenil. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, joves d’entre 18 i 30 anys, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Ożarów Mazowiecki Polònia.

5 “Europa, més a prop nostre”. Conferència: “Llocs coneguts i incògnits en les nostres localitats”. Presentació cultural, històrica i turística dels municipis socis. Exposició “Llocs coneguts i incògnits”. Mapa de turisme. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Nughedu Santa Vittoria, Itàlia.

6 L’Europa dels nostres somnis. Debat “Com recarregar el futur de la nostra Xarxa de ciutat”. Esdeveniments futurs en el Programa de Xarxa de ciutats. Actualitza el pla d’acció. Estimació dels treballs del concurs (Seleccioneu els guanyadors).
Resultats de la investigació “Euroscepticismo – el nostre passat o el nostre futur”. Resultats de la investigació “Què significa per a vostè la UE, personalment?”. Resultats de la investigació “Quines són les seves expectatives sobre el futur d’Europa?” Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Victòria, Romania.

7 Future of Europe-Reload Seminar “Green life” té com a objectiu millorar el coneixement sobre la sostenibilitat.
Exposició “El treball futur de la xarxa” – obres premiades. Avaluació del projecte. Presentació de l’actualització del Pla d’acció. Cloenda i cerimònia de premis. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, joves d’entre 18 i 30 anys, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Montserrat, Espanya.
It is foreseen tindre 7 transnational encounters amb les següents activitats.

1 Start meeting for presentation between partners, formal expansion of the network of cities and to give name to our Network of Cities. Conference: “What we received and what we lost from association with the EU”. Research: “Euroscepticism – our past or our future”. Exhibition: “We achieved this with European support”. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The meeting place will be Aksakovo, Bulgaria.

2 From Euroscepticism to Europtimism. Debate “Euroscepticism and its role for the future of Europe”. Conference “We are proud to be Europeans”. Exchange practices. Research: “Personally, what does the EU mean to you?”
Research “What are your expectations about the future of Europe?” Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Shtip, Macedonia.

3 Why Europe? – Europe in the eyes of non-Europeans Video exhibition “Why I choose Europe”.
Conference: “How to make our town the best place to live”. Exchange of good practices on minorities of social inclusion with fewer opportunities. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be in Setubal, Portugal.

4 Youth Seminar: Europe belongs to the “European Youth Academy” – History of the EU, Euroscepticism, European future.
Debate “How to recharge Europe”. Simulation game “Youth Parliament Election-2019”. “Europe in our dreams” contest Youth seminar. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, young people between 18 and 30 years, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Ożarów Mazowiecki Poland.

5 “Europe, closer to us”. Conference: “Known places and incognitos in our localities”. Cultural, historical and tourist presentation of the partner municipalities. Exhibition “Known places and incognitos”. Tourism map. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Nughedu Santa Vittoria, Italy.

6 The Europe of our dreams. Debate “How to reload the future of our city network”. Future events in the City Network Program. Update the action plan. Estimate of the works of the contest (Select the winners).
Results of the research “Euroscepticism – our past or our future”. Results of the research “What does the EU mean to you personally?” Results of the research “What are your expectations about the future of Europe?” Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Victoria, Romania.

7 Future of Europe-Reload Seminar “Green life” aims to improve knowledge about sustainability
Exhibition “The future work of the network” – awarded works. Project evaluation. Presentation of the update of the Action Plan. Closing and awards ceremony. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, young people between 18 and 30 years, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Montserrat, Spain.

Ya es ofical, a la red de ciudades en la que Montserrat se incorporó en julio, nos han aprobado un proyecto que presentamos dentro del programa “Europa para los ciudadanos”, de 150.000 eures. De todos los presentados sólo han aprobado 15. Tendrá una duración de 2 años. Somos 8 entidades de 7 países (Victoria de Rumania, Поморие y Aksakovo de Bulgaria, Ożarów Mazowiecki de Polonia, Nughedu Santa Vittoria de Italia, Setúbal de Portugal, Shtip de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Montserrat de España).
El proyecto involucra diferentes participantes: representantes de autoridades locales, tomadores de decisiones, políticos, personas con menores oportunidades, jóvenes, ciudadanos.
Como Objetivos específicos:
• Cooperar mediante el intercambio cultural, el intercambio de ideas, las mejores prácticas en el autogobierno local;
• Hacer la cooperación más amplia y más sostenible a través de la expansión de la Red de Ciudades establecida
• Fomentar la participación civil en la participación parcial de los jóvenes en el proceso de formulación de políticas a nivel local y de la UE.

Está previsto tener 7 encontros transnacionals con las siguientes actividades.

1 Reunión de inicio para presentación entre socios, expansión formal de la red de ciudades y para dar nombre a nuestra Red de Ciudades. Conferencia: “Lo que recibimos y lo que perdimos de asociación a la UE”. Investigación: “Euroscepticismo – nuestro pasado o nuestro futuro”. Exposición: “Logramos esto con el apoyo europeo”. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Aksakovo, Bulgaria.

2 De Euroscepticismo a Europtimismo. Debate “El euroescepticismo y su papel para el futuro de Europa”. Conferencia “Estamos orgullosos de ser europeos”. Prácticas de intercambio. Investigación: “Personalmente, ¿qué significa para usted la UE?”. Investigación “¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro de Europa?”. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Shtip, Macedonia.

3 ¿Por qué Europa? – Europa en los ojos de los no europeos Exposición de video “Por qué elijo Europa”.
Conferencia: “Cómo hacer que nuestra localidad sea el mejor lugar para vivir” . Intercambio de buenas prácticas sobre minorías de inclusión social con menos oportunidades. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será en Setubal, Portugal.

4 Seminario juvenil: Europa pertenece a “Academia Europea de la Juventud” – Historia de la UE, euroescepticismo, futuro europeo.
Debate “Cómo recargar Europa”. Juego de simulación “Youth Parliament Election-2019”. Concurso “Europa en nuestros sueños” Seminario juvenil. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, jóvenes de entre 18 y 30 años, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Ożarów Mazowiecki Polonia.

5 “Europa, más cerca de nosotros”. Conferencia: “Lugares conocidos e incógnitos en nuestras localidades”. Presentación cultural, histórica y turística de los municipios socios. Exposición “Lugares conocidos e incógnitos”. Mapa de turismo. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Nughedu Santa Vittoria, Italia.

6 La Europa de nuestros sueños. Debate “Cómo recargar el futuro de nuestra Red de ciudad”. Eventos futuros en el Programa de Red de ciudades. Actualiza el plan de acción. Estimación de los trabajos del concurso (Seleccione los ganadores).
Resultados de la investigación “Euroscepticismo – nuestro pasado o nuestro futuro”. Resultados de la investigación “¿Qué significa para usted la UE, personalmente?”. Resultados de la investigación “¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro de Europa?” Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Victoria, Rumania.

7 Future of Europe-Reload Seminar “Green life” tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre la sostenibilidad
Exposición “El trabajo futuro de la red” – obras premiadas. Evaluación del proyecto. Presentación de la actualización del Plan de acción. Clausura y ceremonia de premios. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, jóvenes de entre 18 y 30 años, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Montserrat, España.ntro será Montserrat, España.