Skip to main content

Borsa de treball temporal de personal tècnic en educació infantil

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1867/2019 de 22/11/2019 les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal de personal tècnic en educació infantil per a l’Escola Infantil Municipal, s’informa que el text íntegre d’aquestes s’ha publicat en el DOCV núm. 8698 de 16/12/2019 i al portal de transparència [C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Constitució Borsa Educació Infantil] per a la seua consulta. A aquest enllaç es podrà fer seguiment dels documents del procés.

La presentació de candidatures començarà quan es publique al BOP l’anunci d’obertura i hi haurà quinze dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació, cosa que es publicitarà.

Publicat l’anunci d’obertura en el BOP de 26/12/19, el termini per a presentar candidatures és del 27/12/19 al 20/01/20.

Finalitzat el període per a presentar esmenes, s’ha publicat al tauler d’anuncis i al portal de transparència el llistat de persones admeses i excloses al procés selectiu amb les dates de la prova de valencià i les entrevistes.

Realitzada la prova de nivell de valencià i les entrevistes, es pot consultar al tauler d’anuncis i al portal de transparència el llistat provisional de la composició de la borsa ordenada per puntuació.

El termini per a presentar reclamacions és del 4 al 6 de març de 2020.

Finalitzat el termini per a presentar reclamacions, es fa pública al tauler d’anuncis i al portal de transparència la composició definitiva d’aquesta borsa.