Skip to main content

Jutjat de Pau i Registre Civil

Informació

Telèfon:
962 988 000 – ext. 2141 i 2142

Telèfon directe:
962 999 432

Fax:
962 998 058

E-mail:
jutjat@montserrat.es

Horari:
dilluns a divendres: 11:00 a 14:00 h.

Adreça:
c/ de l’Enginyer Llombart, 17, baix 46192 Montserrat

El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal corresponent, en aquest cas el de Montserrat.

Els jutjats de pau són el primer escaló de l’aparell judicial i existeixen en tots aquells municipis en què no hi ha jutjats de primera instància i instrucció (art. 99 de la LOPJ).

Serveis

Servei d’auxili judicial (notificacions, compareixences, requeriments, entre d’altres.). Actes de conciliació en aquelles matèries que li corresponen.

Informació Registre Civil

Aquest servei actua per delegació del Jutjat de Primera Instància-Registre Civil de Picassent, que és el cap de partit judicial.

És el registre on s’inscriuen els fets que fan referència a l’estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis.

Serveis Registre Civil

L’article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d’inscripció:

 • El naixement.
 • La filiació.
 • El nom i els cognoms.
 • L’emancipació i l’habilitació d’edat.
 • El matrimoni.
 • La potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei.
 • Les modificacions judicials de la capacitat de les persones.
 • Les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants.
 • La nacionalitat i el veïnatge civil.
 • Les declaracions de defunció i absència.
 • Les defuncions.

La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se’n sol•licita simultàniament la rectificació al registre.