Skip to main content

Tag: consultes

Ordenança taxa de recollida de residus urbans i neteja viària – Consulta pública

L’Ajuntament de Montserrat, amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i seguint el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obri un període de consultes a la ciutadania previ a la modificació de l’Ordenança de recollida de residus urbans i neteja viària.

Durant 20 dies a comptar des de hui (12 de juliol), les persones, organitzacions i associacions que ho consideren oportú poden expressar la seua opinió al respecte de les qüestions següents:

a) La conveniència d’actualitzar l’ordenança actual.

b) Solucionar la problemàtica de la recollida conjunta de bioresidus d’origen domèstic i els generats per les activitats de poda o jardineria.

c) Solucionar la problemàtica del depòsit de residus procedents de les activitats de poda i jardineria a la via pública.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).