Skip to main content

Procés selectiu agent de la Policia Local en propietat

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 0277/2020 de 12/02/2020 les bases i la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d’agent de Policia Local (Categoria Agent) Grup C Subgrup C1 Escala Administració Especial Subescala Serveis Especials Categoria Agent Classe Policia Local i els seus auxiliars; es dóna compte que el text íntegre d’aquestes s’han publicat en el BOP núm. 40 de 27/02/2020, i en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament [https://www.montserrat.es] portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de
l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Malgrat la publicació al BOE del dia 18/03/20, la suspensió a causa de l’estat d’alarma del còmput de terminis obliga a que els vint dies d’obertura per a presentar sol·licituds es compten quan es torne a la normalitat, cosa que es publicitarà.

Serà a partir de dia 1 de juny, quan es reprenen els terminis administratius, i fins el 29 de juny, quan ja es podrà fer la sol·licitud físicament a l’ajuntament o a qualsevol altre registre permés.

S’ha publicat al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica l’anunci amb la llista de les notes finals del procés selectiu.