Skip to main content

Ordenança Municipal Reguladora de bon govern i convivència ciutadana en Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat ha iniciat la tramitació pertinent per a l’aprovació d’una nova ordenança reguladora de bon govern i convivència ciutadana que derogue l’anterior.

Per tant, s’obri un període de consultes prèvies a la ciutadania, on qualsevol persona física o jurídica, organitzacions civils i ens sense personalitat jurídica potencialment afectades per l’ordenança puguen remetre a l’Ajuntament de Montserrat una instància mitjançant la seu electrònica (www.montserrat.es) on podran manifestar:

  • La seua opinió sobre la modificació normativa i els problemes que aquesta pretén solucionar.
  • Possibles solucions alternatives als problemes plantejats per l’Ajuntament.
  • Qüestions rellevants a incloure en la nova ordenança.
  • Propostes d’assumptes que es consideren rellevants, a fi que l’Ajuntament les prenga en consideració per a la redacció del projecte d’ordenança.
  • Qualsevol altra opinió, observació o qüestió que la ciutadania desitge posar en l’Ordenança del bon govern i convivència ciutadana.

El termini per a participar en la consulta és de 20 dies a comptar des de la data de publicació de l’anunci (16/11/22).

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte: https://montserrat.sedelectronica.es/board