Skip to main content

Modificació del Reglament Orgànic Municipal de Montserrat 

L’Ajuntament de Montserrat ha iniciat la tramitació pertinent per a l’aprovació d’una modificació del Reglament Orgànic Municipal.

Per tant, s’obri un període de consultes prèvies a la ciutadania, on qualsevol persona física o jurídica, organitzacions civils i ens sense personalitat jurídica potencialment afectats pel reglament puguen remetre a l’Ajuntament de Montserrat una instància mitjançant la seu electrònica (www.montserrat.es) on podran manifestar:

  • La seua opinió sobre la modificació normativa i els problemes que aquesta pretén solucionar.
  • Possibles solucions alternatives als problemes plantejats per l’Ajuntament.
  • Qüestions rellevants a incloure en la modificació.
  • Propostes d’assumptes que es consideren rellevants, a fi que l’Ajuntament les prenga en consideració per a la redacció del projecte de modificació.
  • Qualsevol altra opinió, observació o qüestió que la ciutadania desitge posar en la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

El termini per a participar en la consulta és de 20 dies, a comptar des de la data de publicació de l’anunci (16/11/22).

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte: https://montserrat.sedelectronica.es/board