Skip to main content

La Policia local oferirà un servei de mediació al veïnat

Moltes dels problemes que sorgeixen de la convivència en els municipis poden ser solucionats de forma amistosa recorrent a la mediació, de manera que les parts implicades arriben a un acord sense haver de recórrer a altres instàncies, com és el cas de les judicials, en què un tercer decidirà per elles, habitualment amb major despesa de temps i diners.

L’Ajuntament de Montserrat a través de la Policia Local presta el servei de mediació al qual es poden sotmetre les persones que ho desitgen.

1. Matèries que es poden sotmetre a mediació

-Molèsties per sorolls o olors ocasionats per animals de companyia o altres tipus de problemes veïnals.

-Discrepàncies en l’ús d’elements comuns (terrasses, piscines, escales, aparcament) a les finques sotmeses al règim de propietat horitzontal.

-Problemes derivats de la propietat (abocament d’aigües pluvials, ús de camins, tanques o plantacions amb parets mitgeres, etc.).

-Problemes d’índole familiar (conducta de les persones convivents al domicili, fills o filles menors, parella).

2. Sol·licitud de mediació

– El servei de mediació es pot demanar a través de la seu electrònica al web www.montserrat.es o mitjançant compareixença en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Monterrat.

3. Desenvolupament del procediment

-Rebuda la sol·licitud i recollides les dades necessàries per part la persona que mèdia, es faran les sessions que es consideren necessàries per a arribar a un acord sobre la controvèrsia.

– Una vegada s’arribe a acord, aquest serà redactat per la persona mediadora i signat per les parts, i es guardarà una còpia en els arxius municipals.

– Una vegada conclòs el procediment, es durà un seguiment de l’acompliment de l’acord, col·laborant amb les parts en qualsevol incidència que poguera registrar-se.

-La mediació és un procediment gratuït oferit per l’Ajuntament de Montserrat, i té caràcter voluntari, per tant, qualsevol de les parts pot abandonar-lo en el moment que desitge si no s’ajusta a les seues expectatives.