Skip to main content

Educació facilitarà que qui no tinga titulació puga acreditar la seua competència professional

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha preparat un procés permanent per a l’avaluació i l’acreditació adquirides, a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, a aquelles persones que no tinguen cap títol formatiu.

Mitjançant aquest procés es pretén facilitar que moltes persones, amb experiència laboral però sense cap titulació, tinguen l’oportunitat d’obtindre una qualificació professional, la qual cosa permet que tinguen més opcions d’ocupabilitat si estan buscant feina o accedir a llocs de treball amb millors condicions. L’acreditació, a més, obri moltes portes perquè aquestes persones vegen factible iniciar itineraris formatius. D’aquesta manera poden completar la seua experiència amb estudis d’FP de la seua rama de coneixement perquè tenen ja, fins i tot, mòduls convalidats.

Es tracta de persones fonamentalment vinculades als àmbits laborals de la seguretat i les emergències, l’atenció a les persones, el sector industrial i del manteniment, el sector agrícola i ramader i el sector del turisme i la restauració, que ara podran millorar les seues possibilitats d’inserció laboral mitjançant un certificat de professionalitat i, si ho desitgen, formar-se més per a completar un títol d’FP.

Avantatges acreditació competències professionals

Els avantatges d’acreditar la competència professional són múltiples, perquè permet que les persones sense titulació acadèmica puguen evidenciar les seues competències i que es valore la seua experiència laboral amb l’ajuda de diferents professionals.

També és important saber que es tracta d’una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l’Estat. A més, cal no oblidar que les acreditacions orienten a la consecució d’un certificat de professionalitat que pot millorar les possibilitats d’ocupabilitat de les persones i, fins i tot, augmentar-les considerablement, amb un pla de formació individualitzat que complete o incremente les competències professionals, o amb la possibilitat d’iniciar un itinerari formatiu reglat encaminat a l’obtenció d’un títol de Formació Professional.

Les persones interessades en aquest procediment permanent d’acreditació de les competències professionals tenen tota la informació al seu abast tant en la web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (consultar aquí) com en la resolució que s’ha publicat hui en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (consultar aquí) i en els més de 160 centres d’FP que participaran en aquest programa permanent d’acreditació de les competències professionals. La llista dels centres acreditats es penjarà en els pròxims dies en l’esmentada web de les qualificacions professionals.

Per a accedir a la fase d’assessorament s’ha de pagar una taxa única i per a accedir a la fase d’avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada. No obstant això, estaran exemptes del pagament d’aquestes taxes totes aquelles persones inscrites com a demandants legals d’ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.

Igualment, tenen dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra les persones contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. La informació sobre l’imprés per a abonar les taxes, així com l’import d’aquestes, es facilitarà oportunament en la web de Qualificacions Professionals d’Educació de la Generalitat.

Nivells d’acreditació existents

El procediment s’inicia amb l’assessorament al candidat o candidata perquè evidencie la seua competència professional, adquirida per formació formal i no formal i per l’experiència laboral, davant d’una comissió avaluadora que certifica les destreses adquirides.

Les unitats de competència consten de tres nivells d’acreditació: el nivell I és aquell que recull un conjunt reduït d’activitats laborals relativament senzilles; el nivell II engloba la capacitat d’utilitzar instruments i tècniques propis que requereixen coneixements dels fonaments tècnics i científics de l’activitat professional i capacitats de comprensió i aplicació del procés; el nivell III exigeix el domini de diverses tècniques i comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat.

Les persones aspirants a acreditar la seua competència professional han de tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a les de nivell I.

En el cas de l’experiència laboral mínima relacionada amb les unitats de competències professionals que se sol·liciten cal justificar en els últims 15 anys anteriors a la inscripció en el procediment almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, per a unitats de competència de nivell II i III. I per a unitats de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.

Pel que fa a la formació no formal, cal justificar en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en el procediment almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es vol acreditar prevegen una duració inferior, s’hauran d’acreditar les hores establides en aquests mòduls.