Skip to main content

Decret d’actualització de mesures municipals contra la Covid-19

ANUNCI

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

ANTECEDENTS

PRIMER. Davant la situació produïda per l’afecció del virus COVID 19 i les mesures proposades pel Govern d’Espanya, en les quals es recomana el mínim de mobilitat personal de totes les persones, la suspensió de les activitats escolars i la disminució de tota mena d’activitats, l’Ajuntament de Montserrat en data 16 de març, mitjançant Decret 2020-0519 va aprovar les mesures per al personal administratiu així com continuar amb el tancament, i es manté la suspensió de tots els actes públics i tot tipus d’activitats previstes en els edificis i instal·lacions municipals i es decreta la suspensió dels actes públics i tot tipus d’activitats previstes en la via pública, inclosa la celebració dels mercats del diumenges i del dimarts.

SEGON. Vist el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones que treballen per compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

FONAMENTS DE DRET

ANUNCI

PRIMER. La disposició addicional primera del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 estableix que “El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i entitats locals, queden habilitats per a dictar les instruccions i resolucions que siguen necessàries per a regular la prestació de serveis del personal públic inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, a fi de mantindre el funcionament dels serveis públics que es consideren essencials.”

Per tant, la competència per a decretar el serveis mínims pertany a l’Ajuntament, sent l’Alcaldia competent per raó de la materia.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER.-
Modificar les mesures per al personal administratiu en el següents punts:

MESURES DE CARÁCTER ADMINISTRATIU: EDIFICI CONSISTORIAL

Es modifiquen els serveis mínims de la OAC. Únicament serà necessària la presencia d’un treballador de la OAC excepte en el cas de que vinga una treballadora de recent incorporació, en aquest cas, el servei mínim serà de dues treballadores.

BRIGADA D’OBRES

Quatre treballadors pertanyents a la brigada d’obres passen a la situació de permís retribuït recollit en l’article 2 del Reial Decret Llei 10/2020.

El permís comportarà que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els haguera correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació haurà de negociar-se en un període de consultes obert a aquest efecte entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una duració màxima de set dies.

ANUNCI

La resta de la brigada d’obres continuaran treballant adscrivint-se als serveis de neteja viària, desinfectació de les vies pública i neteja del terme municipal.

RESTA PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

La resta de personal de l’Ajuntament continuarà en les mateixes condicions i horaris que les marcades en el Decret 2020-0519 de 16 de març d’aquesta Alcaldia.

SEGON. Suspendre totes les obres el promotor de les quals siga l’Ajuntament. Suspendre així mateix les llicències d’obra i els permisos de ocupació de via pública concedides en el municipi. La suspensió es mantindrà en vigor com a mínim fins al 9 d’abril de 2020.

TERCER. Mantindre les altres disposicions que contenia el Decret 2020-0519 de 16 de març.

QUART.- Publicar la present resolució i fer bans per al coneixement de la població de les mesures previstes en ell.