Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes de setembre

El dijous 30 de setembre de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 7278/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
 3. Expedient 1171/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica
 4. Expedient 7276/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles
 5. Expedient 7281/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fem
 6. Expedient 6203/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servici de neteja de solars i terrenys.
 7. Expedient 7607/2021. Examen i aprovació, en el seu cas, de la moció de suport a la declaració del Tir i arrossegament com a BIC
 8. Ratificació inclusió punt extraordinari denominat: Expedient 7868/2021.Expedient de modificació de crèdits núm. 24/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb nous o majors ingressos sobre els previstos
 9. Expedient 7868/2021.Examen i aprovació, si es el cas, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb nous o majors ingressos sobre els previstos
 10. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes d’agost de 2021.
 11. Donar compte d’assumptes diversos.
 12. Expedient 3419/2021 i expedient 4005/2020. Donar compte de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 6 del contracte de obres “Rehabilitació de l’immoble Codi Validació: PJYN3EYP9772J7H99XPQYL6J6 | Verificació: https://montserrat.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 de la Masia Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins)”.
 13. Expedient 7344/2021. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici 2022
 14. Precs i preguntes