Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’octubre

El dijous 28 d’octubre de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 8308/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la felicitació pública als agents de la Policia Local de Montserrat i Montroi per l’actuació policial conjunta efectuada el passat 18 de setembre de 2021.
 3. Expedient 8440/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la Medalla d’or de Montserrat a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Montserrat.
 4. Expedient 8527/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la distinció honorifica al Sr. Vicent Luna Cerveró, d’arrels montserrater i insigne artista faller.
 5. Expedient 8484/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la Declaració Institucional/Moció per un finançament just 2021.
 6. Expedient 8425/2020. Examen i desestimació, si es el cas, del recurs de reposició interposat per Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A., i la Sociedad Civil Regantes La Dolorosa, contra l’acord del Ple pel qual s’aprova l’estudi de viabilitat econòmica financera de la concessió del servei de proveïment d’aigua potable del municipi.  
 7. Donar compte d’assumptes diversos.
 8. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de setembre de 2021.
 9. Expedient 1705/2019. Donar compte de l’aprovació de certificació d’obra final del contracte d’obres “Adequació/ampliació del Centre Públic IES Alcalans”.
 10. Expedient 1231/2021. Informe de tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributaria.
 11. Expedient 8629/2021. Donar compte de l’informe 03/2021 de Tresoreria Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat (3º Trimestre 2021).
 12. Expedient 8630/2021. Donar compte del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les  administracions públiques.
 13. Expedient 8347/2021.  Donar compte del cost efectiu dels serveis del municipi de Montserrat. Exercici 2020.
 14. Precs i preguntes.