ValenciàSpanishEnglishFrench

Convocatòria del Ple ordinari de maig

El dijous 28 de maig, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de maig del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2544/2020. Modificació de Crèdit 11/2020 per Suplement de Crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari a política social per a fer front a la COVID-19.
 3. Expedient 2561/2020. Modificació de Crèdit 12/2020 per Suplement de Crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions.
 4. Expedient 2562/2020. Modificació de Crèdit 13/2020 per Crèdit Extraordinari finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb major ingressos.
 5. Expedient 2538/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 3/2020 per import de 2.997,96 euros.
 6. Expedient 6962/2019. Modificació de l’aprovació del Calendari Fiscal de l’exercici 2020.
 7. Expedient 1705/2019. Aprovació modificació núm. 2 del contracte de les obres d’adequació/ampliació IES Alcalans. Programa EDIFICANT.
 8. Expedient 2569/2020. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local consistent en ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
 9. Expedient 2576/2020. Aprovació de les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a ajudar el comerç minorista de Montserrat.
 10. Expedient 2609/2020. Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives.
 11. Expedient 2579/2020. Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració amb la mercantil Mercadona. Targeta de Societat.
 12. Expedient 2456/2020. Declaració Institucional en suport a la Sanitat Pública i Universal.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’abril, i la Junta de Govern Local del mes d’abril.
 15. Expedient 1705/2019. Donar compte de l’aprovació de la Certificació d’obra núm. 7 de l’Adequació/ Ampliació IES ALCALANS. Programa Edificant.
 16. Expedient 2278/2020. Donar compte de l’aprovació de la liquidació pressupost general 2019.
 17. Expedient 2613/2020. Donar compte de l’informe anual de control del grau de compliment dels criteris previstos per a les inversions IFS de l’exercici 2019.
 18. Expedient 2615/2020. Donar compte de l’informe anual de control de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades i principals anomalies detectades en matèria d’ingressos de l’exercici 2019.
 19. Expedient 2599/2020. Donar compte de l’informe anual de control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa de l’exercici 2019.
 20. Expedient 2203/2020. Donar compte de l’informe 01/2020 de Tresoreria/Intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat.
 21. Expedient 2204/2020. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques. 1r. Trimestre 2020.
 22. Expedient 2205/2020. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa 1r Trimestre 2020.
 23. Precs i preguntes.

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020