Skip to main content

Convocatòrita del ple ordinari de maig de 2019

El dijous 30, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de maig del Ple de l’Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l’Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l’ordre del dia.
2. A través de l’entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l’Ajuntament de Montserrat on s’anunciarà l’ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s’hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l’etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar les actes anteriors ací.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 1705/2019. Ratificació del Decret de l’Alcaldia sobre aclaració i rectificació del plec de clàusules administratives del contracte d’obres «Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans». Programa Edificant.
3. Expedient 2109/2019. Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses de requisits bàsics.
4. Expedient 2110/2019. Aprovació dels extrems de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
5. Expedient 2485/2019. Expedient de modificació de crèdits 08/2019 per crèdit extraordinari finançat amb el superàvit pressupostari de 2018 per a IFS.
6. Expedient 2483/2019. Expedient de modificació de crèdits 07/2019 per suplement de crèdit finançat amb el superàvit pressupostari de 2018 per amortitzar deute.
7. Expedient 2113/2019. Aprovació de la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control posterior.

B) Activitat de control
8. Expedient 977/2015. Donar compte del projecte del servei públic de transport interurbà de viatgers CV-109 Montserrat-València.
9. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes d’abril de 2019.
10.Donar compte assumptes diversos

C) Precs i preguntes
11.Precs i preguntes