Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari de juny

El dimecres 30 de juny de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 4996/2021. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos sobre els previstos.
 3. Expedient 4998/2021. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2021 per Crèdit Extraordinari Finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions.
 4. Expedient 3771/2021. Adjudicació de la concertació de préstec a llarg termini per a finançar l’obra “Rehabilitació Masia de Sant Josep – II Fase” per import de 821.420,43 euros.
 5. Expedient 4464/2021. Ratificació Resolució Alcaldia sobre adhesió de nou al conveni entre l’Agencia Estatal d’Administració Tributària i la FEMP en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals.
 6. Expedient 1735/2019. Aprovació adhesió al Conveni amb l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
 7. Expedient 990/2021. Aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la dissolució de l’Entitat Urbanística col·laboradora de conservació “Comunitat de Propietaris de la Urbanització L’Alt” d’aquest municipi.
 8. Expedient 8425/2020. Aprovació resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’Estudi de Viabilitat Econòmic Financer de la concessió del Servici d’Aigua Potable a Montserrat.
 9. Expedient 1331/2019. Aprovació resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball.
 10. Expedient 4423/2021. Aprovació de dies de festivitat local amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2022. Calendari Laboral 2022.
 11. Ratificació inclusió punt extraordinari denominat: Ratificació Resolució d’Alcaldia adoptant compromís d’aportació econòmica en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins arribar al 100% del cost total de l’actuació “Renovació de xarxa d’aigua potable existent en la Partida Canyada Mangrana Montserrat (València)”- Convocatòria del Pla Reacciona 2021.
 12. Expedient 4765/2021. Ratificació Resolució d’Alcaldia adoptant compromís d’aportació econòmica en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins a arribar al 100% del cost total de l’actuació “Renovació de xarxa d’aigua potable existent en la Partida Canyada Mangrana Montserrat (València)”- Convocatòria del Pla Reacciona 2021.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de maig de 2021.
 15. Donar compte de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 3 del contracte “Rehabilitació de l’immoble de la Masia Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins).
 16. Precs i preguntes.