Skip to main content

Convocatòria de ple ordinari d’abril

El dijous 29 d’abril, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de d’abril del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.Expedient 2937/2021. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0737 de data 08/04/2021 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/2021 per suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
3.Expedient 3187/2021. Expedient de modificació de crèdits núm. 09/2021 per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.
4.Expedient 2841/2021. Adaptació a la normativa vigent la delegació en la Diputació de València de les facultats en matèria de gestió tributaria i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic.
5.Expedient 2838/2021. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia sobre ampliació del Programa de Prevenció i Inserció Social dels Serveis Socials de la Mancomunitat. Educadora Social.
6.Expedient 2012/2020. Acceptació dels vials cedits per Alquileres Alameda 34, SL a la urbanització L’Alt (RC 0823101YJ1602S i 0823106YJ1602S).
7.Expedient 1331/2019. Aprovació Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Montserrat.
8.Expedient 585/2021. Aprovació inicial del Pla Local de Residus de Montserrat 2021-2025.
9.Expedient 2991/2021. Modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local consistent en ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
10.Expedient 2671/2021. Adhesió a la Declaració de la FEMP relativa a la participació de les entitats locals en els Fons Europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

11.Expedient 3419/2021. Execució de Contractes. Aprovació Certificació d’Obra núm. 1 i Delegació de Competències. Rehabilitació immoble Masia de Sant Josep.
12.Ratificació de la inclusió en l’ordre del dia del punt: Expedient 6305/2020. Mostrar la conformitat amb la valoració del Jurat Provincial d’Expropiació del preu just de l’expropiació forçosa del dipòsit de servici d’aigua potable ubicat en el carrer del Clavell, 34, referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP, propietat de la S.C.R La Dolorosa.
13.Expedient 6305/2020. Mostrar la conformitat amb la valoració del Jurat Provincial d’Expropiació del preu just de l’expropiació forçosa del dipòsit de servici d’aigua potable ubicat en el carrer del Clavell,34, referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP, propietat de la SCR La Dolorosa.

14.Donar compte d’assumptes diversos.
15.Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de març de 2021.
16.Donar compte de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 18 del contracte d’obres: Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans. Montserrat. Codi 46023924. Programa EDIFICANT.
17.Expedient 1231/2021. Informe de tresoreria sobre gestió del coveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
18.Expedient 3304/2021. Donar compte de l’informe 01/2001 de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat. (1r Trimestre 2021)
19.Expedient 3321/2021. Donar compte del Càlcul del Període Mitjà de Pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. ( 1r Trimestre 2021).
20.Expedient 3324/2021. Donar compte de l’infome sobre l’execució trimestral del pressupost, compliment de l’objetiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa. (1r Trimestre 2021).

21.Precs i preguntes.