Skip to main content

Author: Cultura

«Sonant Somnis d’Europa»

Programa Joventut en Acció, 2020-2-ES02-KA105-015253

Podeu baixar el full d’inscripció punxant sobre la imatge del logo de la ANE o sobre aquest enllaç.

És un intercanvi bilateral amb una trobada transnacional de sis dies que tindrà lloc a Montserrat (València-Espanya) durant el mes d’abril de 2021 i que involucra joves del grup d’edat de 17 a 30 anys. Les persones participants (un total de 36) provenen de la ciutat de Łomża, Polònia, i de la ciutat valenciana de Montserrat. Cada jove participant acollirà en casa a un jove visitant.

Els objectius del projecte són: sensibilitzar sobre els valors de la ciutadania europea i la participació activa en la vida comunitària, fomentar l’esperit empresarial i la creativitat a través de l’experiència i la formació directa en l’àmbit artisticomusical, adquirir una millor comprensió d’altres cultures i aprendre a debatre i discutir de manera democràtica i respectuosa.

Les activitats abastaran des de sessions a l’aire lliure i activitats pràctiques sobre treball en equip, creació d’empreses, intercanvi del patrimoni cultural, així com una sessió simulada de debat en el consell municipal, visites al sector empresarial i reunions amb testimoniatges locals.

Al finalitzar el projecte cada participant rebrà el certificat Youthpass.

Youthpass té com a objectiu donar suport a l’ocupabilitat dels joves en sensibilitzar-los i ajudar-los a descriure les seues competències, i en documentar la seua adquisició de competències clau en un certificat, tant important per al seu currículum vitae.

Lectura dramatitzada. Audiollibre V Certamen Literari de Montserrat

Hui ha començat una activitat promoguda des de la Regidoria de Cultura, Taller de lectura dramatitzada, amb l’alumnat del curs de Cultura Mediàtica de l’IES Alcalans.

Aquest grup serà qui realitze l’enregistrament dels relats guanyadors i finalistes del V Certamen Literari de Montserrat per a la creació d’un audio llibre.

Roger Fresquet Martínez, actor, director i dramaturg, de KIRANOLA TEATRE, serà l’encarregat de preparar-los. El taller està subvencionat pel SARC (Servei d’Assistència i Recursos Culturals) de la Diputació de València amb una duració de 20 hores en les quals l’alumnat tindrà ocasió d’aprendre a modular la veu i a interpretar la lectura amb l’enregistrament final.

VI Certamen Literari de Montserrat

Annex I: Full d’inscripció / Hoja de inscripción

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a445ba8c-d4e9-4096-b44e-d1d806f6994c

L’Ajuntament de Montserrat, a través de la seua Regidoria de Cultura, convoca el VI Certamen literari que es regirà per les bases següents:

Categories del certamen 2020-2021:
Relat Curt
Quadern de viatge
Microrelats
Videoliteratura

BASES

 1. Poden concórrer a aquest certamen totes les autores i tots els autors majors de 15 anys, independentment de la seua nacionalitat.
 2. Els treballs, que no podran haver estat ni premiats ni editats (en qualsevol suport) amb anterioritat, es presentaran en valencià o en castellà, i han de ser originals i inèdits. El tema per als relats curts serà lliure. Els relats que es presenten no podran estar concursant en altres certàmens, ni els seus autors o autores haver estat premiats en alguna categoria d’aquest certamen immediatament anterior a la present convocatòria, d’aquest ajuntament.
 3. Tant les obres de les categories de Relat curt, com Quadern de viatge com les de Microrelat, s’han de remetre exclusivament a través del correu electrònic a certamen@montserrat.es des de la publicació de las bases fins el dilluns 30 de novembre abans de les 24:00 hores, del 2020.
  Les obres que participen en la categoria de vídeoliteratura s’enviaran a través de la plataforma “WeTransfer” al mateix correu electrònic, certamen@montserrat.es.
  Es publicarà en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (d’ara endavant, BDNS). Posteriorment, la BDNS en traslladarà l’extracte al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació.
  Així mateix, es farà publicitat de la convocatòria en el portal web, el tauler d’anuncis de la seu electrònica i en les xarxes socials d’este ajuntament.
  En document adjunt s’enviarà (en tots els casos) l’obra amb les característiques segons la categoria a què s’opte d’aquestes bases, adjuntant també el full d’inscripció (ANNEX I) emplenat correctament.
  Només es pot presentar un treball per autor/a.
 4. La composició del jurat es donarà a conèixer en emetre’s la resolució, i tindrà, a més de les facultats normals d’atorgar o declarar desert el premi, i emetre la decisió, les d’interpretar les presents bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 5. El jurat es reserva el dret de no admetre a concurs aquells originals que, entre d’altres, atempten contra els drets a la intimitat, l’honor i la imatge de tercers, o continguen connotacions racistes, sexistes, sexe explícit o qualssevol altres que atempten contra la dignitat, la moral o l’ordre públic.
 6. Les persones participants es responsabilitzen totalment de què no existeixen drets de tercers. Les persones que presenten els seus treballs al concurs han de ser responsables de l’originalitat i autoria d’aquests, mitjançant declaració jurada, que hauran d’adjuntar junt amb l’enviament de l’obra.
 7. El jurat valorarà les obres atenent els criteris següents: tècnica, composició, creativitat i originalitat.
 8. Els premis es faran públics en un acte a la Casa de la Cultura de Montserrat en el marc de la seua Setmana Cultural, així com en la web de l’Ajuntament, www.montserrat.es
 9. Les obres premiades podran ser difoses en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, així com en qualsevol altre suport que decidisca l’organització.
 10. L’Ajuntament de Montserrat disposarà de les obres premiades per a la seua publicació en la forma i la manera que crega oportú; d’altra banda, aquelles obres que per la seua qualitat o interés puguen ser recomanades pel jurat, es publicarien previ permís de l’autor/a.
 11. La participació en aquest Premi porta implícita la plena acceptació de totes les seues bases i el seu compliment.
 12. El jurat és competent per resoldre aquelles qüestions no previstes en les presents bases i per interpretar els dubtes que puguen sorgir en la seua aplicació.
 13. Una vegada fet públic el veredicte, els originals no premiats i les seues pliques seran destruïdes, garantint els drets dels autors sobre l’originalitat i l’anonimat de les seues obres.
 14. L’Ajuntament de Montserrat es reserva el dret de prendre iniciatives i de fer modificacions no regulades en les presents Bases sempre que considere que amb això pot contribuir a un major èxit del Premi.
  En la categoria Relat curt
  L’extensió dels originals serà d’un màxim de 10 fulls i un mínim de 7, (a una cara en grandària DIN A-4, i cada pàgina haurà de contenir de 25 a 30 línies, en lletra Arial, grandària 12 i interlineat d’1,5 línies). Totes les pàgines han d’estar numerades, a excepció de la portada. El format del document serà en Word. En aquesta categoria hi haurà dos modalitats de premi en funció de la llengua de l’original, siga en valencià o en castellà, per la qual cosa hi haurà un premi de 400 euros per al millor relat en valencià i 400 euros per al millor relat en castellà.
  En la categoria Quadern de viatges
  Document de màxim 7 fulls i un mínim de 4 (a una cara en grandària DIN A-4, contenint cada pàgina de 25 a 30 línies, en lletra Arial, grandària 12 i interlineat d’1,5 línies) en el qual es recull el viatge fet per l’autor/a o autors/es incloent-hi el que considere: fotografies, dibuixos, anotacions, vídeos, música…, i el text (ja siga en valencià o en castellà) que relate les experiències o aportacions personals del viatge. El treball és presentarà per correu electrònic en format Word.
  La dotació és d’un únic premi per aquesta modalitat és de 250 euros.
  En la categoria Microrelats
  Consistiran en microrelats originals, de tema lliure, escrit en valencià o en castellà, i que comptaran amb un màxim de 820 caràcters.
  S’estableix un únic premi guanyador que consistirà en una Tablet
  En la categoria Videoliteratura
  Consisteix en xicotets vídeos de no més de 5 minuts en que es visualitze el total o un fragment o parts d’una obra, ja siga poesia o narrativa, de la literatura valenciana.
  En els crèdits de l’audiovisual ha d’aparèixer com a mínim el títol de l’obra literària valenciana representada i el/la autor/a valencià/a al qual pertany i en cap cas l’autoria del vídeo a concurs.
  La dotació és d’un únic premi per aquesta modalitat és de 250 euros.

VI Certamen Lierario de Montserrat

El Excmo. Ayuntamiento de Montserrat, a través de su Concejalía de Cultura, convoca el VI Certamen literario que se regirá por las siguientes bases:

Categorías del certamen 2020-2021:

Relato Corto
Cuaderno de viaje
• Microrrelatos
• Videoliteratura

BASES

 1. Pueden concurrir a este certamen todos los autores y las autoras mayores de 15 años, independientemente de su nacionalidad.
 2. Los trabajos, que no podrán haber sido ni premiados ni editados (en cualquier soporte) con anterioridad, se presentarán en valenciano o castellano, y deben ser originales e inéditos. El tema para los relatos cortos será libre. Los relatos que se presentan no podrán estar concursando en otros certámenes, ni sus autores o autoras haber estado premiados en alguna categoría del certamen inmediatamente anterior a la presente convocatoria, de este ayuntamiento.
 3. Tanto las obras de las Categoría relato corto como las de cuaderno de viaje como las de microrrelato se remitirán exclusivamente a través del correo electrónico a certamen@montserrat.es desde la publicación de las bases hasta el lunes 30 de noviembre antes de las 24:00 horas del 2020.
  Las obras que participan en la categoría de videoliteratura se enviaran a través de la plataforma “WeTransfer” al mismo correo electrónico, certamen@montserrat.es.
  Se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS). Posteriormente, la BDNS en trasladará el extracto en el Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.
  Asimismo, se hará publicidad de la convocatoria en el portal web, el tablón de anuncios de la sede electrónica y en las redes sociales de este ayuntamiento.

En documento adjunto se enviará (en todos los casos) la obra con las características según la categoría de estas bases, adjuntando también la hoja de inscripción (ANEXO I) rellena correctamente. Sólo se puede presentar un trabajo por autor/a.

 1. El jurado, la composición, se dará a conocer al emitir la sentencia, tendrá además de las facultades normales de otorgar o declarar desierto el premio, y emitir el fallo, las de interpretar las presentes bases. La decisión del jurado será inapelable.
 2. El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos originales que, entre otros, atentan contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros, o que contengan connotaciones racistas, sexistas, sexo explícito o cualesquiera otros que atentan contra la dignidad, contra la moral o contra el orden público.
 3. Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros. Las personas que presentan sus trabajos al concurso deben ser responsables de la originalidad y autoría, mediante declaración jurada, que deberán adjuntar junto al envío de la obra.
 4. El jurado valorará las obras atendiendo a los siguientes criterios: técnica, composición, creatividad y originalidad.
 5. Los premios se harán públicos en un acto en la Casa de la Cultura de Montserrat en el marco de su Semana Cultural, así como en la web del Ayuntamiento, www.montserrat.es.
 6. Las obras premiadas podrán ser difundida en los medios de comunicación y redes sociales, así como en cualquier otro soporte que decida la organización.
 7. El ayuntamiento de Montserrat, dispondrá de las obras premiadas para su publicación en la forma y modo que estime oportuno, por otra parte, aquellas obras que por su calidad o interés puedan ser recomendadas por el jurado se publicarían previo permiso de los sus autores.
 8. La participación en este Premio lleva implícita la plena aceptación de todas sus bases y su cumplimiento.
 9. El jurado es competente para resolver aquellas cuestiones no previstas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.
 10. Una vez hecho público el veredicto, los originales no premiados y sus plicas serán destruidos, garantizando los derechos de los autores sobre la originalidad y el anonimato de sus obras.
 11. El Ayuntamiento de Montserrat se reserva el derecho de tomar iniciativas y de hacer modificaciones no reguladas en las presentes Bases siempre que considere que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.

EN LA CATEGORÍA RELATO CORTO
La extensión de los originales será de un máximo de 10 hojas y un mínimo de 7, (a una cara en tamaño DIN A-4, conteniendo cada página de 25 a 30 líneas, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas). Todas las páginas deben estar numeradas, a excepción de la portada. El formato del documento será en WORD. En esta categoría habrá dos modalidades de premio en función de la lengua del original sea en valenciano o castellano, por cual lo que habrá

un premio de 400 € para el mejor relato en valenciano y 400 € para el mejor relato en castellano.

EN LA CATEGORÍA CUADERNO DE VIAJES
Documento de máximo 7 hojas y un mínimo de 4 (a una cara en tamaño DIN A-4, conteniendo cada página de 25 a 30 líneas, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas) en el que se recoge el viaje desarrollado por la persona autora en el que se incluirá lo que considere: fotografías, dibujos, anotaciones, vídeos, música … y el texto (ya sea en valenciano o castellano) que relate las experiencias o aportaciones personales del viaje. El trabajo se presentará por e-mail en formato, WORD.
La dotación es de un único premio para esta modalidad es de 250 €.

EN LA CATEGORÍA MICRORRELATOS
Consistirán en microrrelatos originales, de tema libre, escrito en valenciano o castellano, y que contarán con un máximo de 820 caracteres.
Se establece un único premio ganador que consistirá en una Tablet.
EN LA CATEGORÍA VIDEOLITERATURA
Consiste en pequeños vídeos de no más de 5 minutos en que se visualice el total o un fragmento o partes de una obra, ya sea poesía o narrativa, de la literatura valenciana. En los créditos del audiovisual debe aparecer como mínimo el título de la obra literaria valenciana representada y el/la autor/a valenciano/a al que pertenece y en ningún caso la autoría del video a concurso.
La dotación es de un único premio para esta modalidad es de 250 euros.

Un nou projecte de la UE per a millorar la qualitat de l’aigua

El projecte europeu LIFE Renaturwat, integració d’economia circular i biodiversitat en tractaments d’aigua sostenibles mitjançant aiguamolls artificials, que es va aprovar el passat 15 de setembre per la UE i que està previst posar en marxa en la Comunitat Valenciana, buscarà millorar la qualitat ambiental de les aigües residuals urbanes mitjançant tractaments sostenibles.

El projecte, amb una duració de 42 mesos, serà implementat en l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Vall dels Alcalans, que dona servei a les poblacions de Montserrat, Montroi i Real. Per a això, s’instal·larà un aiguamoll artificial de flux vertical de cent metres quadrats de superfície amb el substrat actiu que operarà com un tractament d’afinament de part de l’efluent de l’EDAR, i la fi de la qual és millorar l’eliminació de nutrients i compostos orgànics.

Un altre dels aspectes innovadors és que, a més d’aquest aiguamoll, es construiran dos xicotets aiguamolls de flux superficial que, a manera de llacunes xicotetes, milloraran la biodiversitat de les aigües tractades abans del seu abocament final al riu Magre.Així mateix, l’impacte econòmic de la reutilització d’aquests fangs, la transferibilitat nacional i internacional del projecte (Portugal, com a exemple), els intercanvis d’experiències similars i la implicació de tots els sectors de la societat seran abordats en els seus tres anys i mig de duració.

El projecte, que compta amb un pressupost d’1.893.955 euros, dels quals la Unió Europea (UE) finança el 55%, serà coordinat per l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV).

Ja s’estava reutilitzant l’aigua de l’EDAR per part de La Comunitat de Regants La Murta per al rec per goteig des de 1995 Us fiquem ací el vídeo explicatiu de com aquesta comunitat de regants reutilitza els recursos hídrics.

Taller didàctic “Animació d’il·lustracions per a xarxes socials amb after effects”

Animació d’il·lustracions per a xarxes socials amb After Effects. Des de Cultura hem programat aquest taller gratït que s’iniciarà el pròxim 13 d’octubre. Serà de vesprada ( l’hora està per determinar). Si estàs interessat o interessada a participar-hi sols cal que t’inscrigues enviant el teu nom complet i telèfon de contacte a cultura@montserrat.es o bé a través de l’Escola de Persones Adultes.

Aprendràs a crear atractives animacions d’un minut per a xarxes socials. Des de la planificació amb un senzill storyboard, fins al vídeo final amb personatges, objectes, textos, sons i música. De la mà d’un expert en motion graphics especialitzat en vídeos explicatius per a xarxes socials.

#MontserratesCultura

#MontserratesCiutatEducadora

Montserrat neta!

Des de la Regidoria d’Urbanitzacions, Colònies i Disseminats seguim actuant desbrossant el terme, netejant-lo a càrrec del camió agranadora i reparant clots de l’asfalt en colònies i últimament s’ha notat una massiva deixada d’elements fora dels contenidors.
L’Ajuntament té un servei d’arreplega a domicili telefonant al 962 988 800.
Gràcies per col·laborar i per ser respectuós o respetuosa amb tu mateix i pel que ben segur estimes.

Montserrat és casa nostra, tinguem cura!

Ambaixadors i ambaixadores del Castell dels Alcalans

Es busquen ambaixadors i ambaixadores del castell dels Alcalans.

Aquest estiu, a més d’esperar l’autobús, podeu conéixer una mica millor el nostre Bé d’Interés Cultural (BIC): el castell dels Alcalans. L’Ajuntament de Montserrat ha signat un conveni amb Iberica de Redes per a compartir l’espai publicitari de les marquesines del bus, i donat que aquest estiu pot ser propici per a fer llargs passejos i rutes (de bon matí i al capvespre) pel nostre municipi, hem preparat el següent cartell publicitari per a donar a conéixer el nostre BIC. Amb els QR incorporats, les persones interessades podeu accedir a més informació de la que apareix al mateix anunci.

No obstant això, a l’ajuntament i a la Biblioteca municipal podeu replegar el mapa del terme i la xarxa de rutes, i si voleu convertir-vos en ambaixadors i ambaixadores del castell dels Alcalans aconseguint una samarreta amb el seu logo, sols heu de visitar la fortalesa durant aquest mes de juliol i fer-vos una foto individual en un lloc reconeixible de l’indret per a després pujar-la al vostre Facebook o Instagram i afegir l’etiqueta #JoSocAmbaixadorCastelldelsAlcalans o #JoSocAmbaixadoraCastelldelsAlcalans

Únicament s’entregarà una samarreta per persona fins a esgotar existències. Els dies de lliurament de les samarretes seran el 30 i 31 de juliol a la Casa de la Cultura.

Premis Alfons Roig

Publicades les bases del Premi d’Arts
Plàstiques Alfons Roig 2020
La Diputació de València convoca el Premi Alfons Roig per a projectes
artístics. L’edició 2020 inclourà també la modalitat de trajectòria
artística

16/juny/2020. L’Àrea de Cultura de la Diputació de València ha obert el
termini de presentació per a la modalitat de projecte artístic del Premi Alfons Roig 2020. L’edició d’enguany aporta una substancial novetat com és la d’instaurar una doble modalitat del premi.
El Premi al projecte artístic, amb una dotació de 17.500 euros, tractarà d’impulsar aquell artista que presente un projecte a realitzar i que obtinga la millor valoració d’un jurat especialitzat.
El Premi Alfons Roig a la trajectòria artística estarà orientat a reconéixer aquelles persones amb una dilatada carrera en el camp de les arts plàstiques i visuals, i es convocarà pròximament.
Alfons Roig (1903-1987) ha sigut un referent per a la Diputació de València com a persona vinculada a la mateixa corporació, a més de ser un crític actiu i excel·lent coneixedor de les realitats del món de l’art, donant d’una magnífica col·lecció d’obra contemporània.
El premi Alfons Roig de la Diputació de València es va crear com a homenatge a esta figura capdavantera en la modernització del país, promotor de l’interés social envers el pensament i l’art contemporani.

Animació d’il·lustracions per a xarxes socials amb After EffectsDes de Cultura hem programat aquest taller gratuït que s’iniciarà el pròxim 13 d’octubre.
Si estàs interessat o interessada a participar sols cal que t’inscrigues enviat el teu nom complet i telèfon de contacte a cultura@montserrat.es o bé a través de l’Escola d’Adults.
Aprendràs a crear atractives animacions d’un minut per a xarxes socials. Des de la planificació amb un senzill storyboard, fins al vídeo final amb personatges, objectes, textos, sons i música. De la mà d’un expert en motion graphics especialitzat en vídeos explicatius per a xarxes socials.
#MontserratesCultura
#MontserratesCiutatEducadora

Quadern 1 – Unitat didàctica del castell dels Alcalans

Des de la Regidoria de Cultura, ja fa tretze anys que vàrem editar dos quaderns didàctics per a treballar amb els nostres escolars de l’últim cicle d’Educació Primària la història de la nostra Vall i les restes patrimonials dels seus habitants, donant ple protagonisme al castell dels Alcalans.

Hui volem ficar a l’abast dels pares i de les mares, amants del senderisme i del coneixement de la història, aquell quadern editat el 2007, perquè puguen fer una visita educativa.