Skip to main content

Anunci de l’Ajuntament de Montserrat en relació al termini de presentació de sol·licituds corresponents a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022

L’Ajuntament va aprovar les bases i la convocatòria de diverses places vacants en la plantilla de personal d’aquest consistori, corresponents a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022, i les va publicar recentment en el Butlletí Oficial de la Província de València.

En relació a la convocatòria d’aquestes places, i considerant el fet que ja s’han presentat sol·licituds a aquest efecte, des de l’Ajuntament volem informar que ENCARA NO S’HA OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES.

En l’annex I de les bases de cada procés selectiu es fa constar que el termini de presentació serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Per tant, NO s’admetrà cap sol·licitud presentada fora d’aquest termini, i s’adverteix a totes aquelles persones que ja han presentat la instància que aquesta NO serà admesa i caldrà tornar a presentar-la en el termini correcte.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.