Skip to main content

Tag: Ajudes Parèntesi

2a convocatòria ajudes Parèntesi dins el pla Resistir

Resolta la primera convocatòria d’aquestes ajudes i comprovada per la Intervenció Municipal l’existència encara de consignació pressupostària, s’han aprovat les bases d’una segona convocatòria d’aquestes ajudes municipals, que es poden consultar al Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica (https://montserrat.sedelectronica.es/board) i la Portal de Transparència (C. Recursos/C.3. Contrataciones, convenios y subvenciones/C.3.13 Subvenciones/2021/Ayudas Paréntesis dentro del Plan Resistir).

S’han inclòs nous codis d’activitats afectades per la pandèmia (a consultar a l’annex I de les bases) que han de desenvolupar la seua activitat en el municipi de Montserrat en el marc del que disposa el Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Excepcionalment, podran desenvolupar la seua activitat en altre municipi de la Comunitat Valenciana si el domicili fiscal el tenen a Montserrat i s’han vist excloses de les convocatòries altres municipis que es van regir pel criteri del domicili fiscal per a concedir les seues ajudes, circumstància que hauran de declarar.

Publicat l’extracte d’esta segona convocatòria al BOP del dia 30/04/21, el termini per a presentar sol·licituds és de l’1 al 20/05/21.

Finalitzat el termini de sol·licitud, ja es pot consultar la resolució provisional al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica i al Portal de transparència.

Seguint el que indica la base setena, donar set dies naturals a contar des del dia següent a esta publicació (fins el 02/06/21) per a esmenar les sol·licituds, que haurà de fer-se a través de la Seu Electrònica usant el tràmit “Esmena a subvenció sol·licitada” per a fer-ho i adjuntant, un a un i per separat, cada document que falte o que acredite complir els requisits, indicant quin és.

Ja teniu a consulta al tauler d’anuncis i al portal de transparència la resolució definitiva d’aquesta segona convocatòria.

Notificades el dia 11/06/21 totes les empreses beneficiàries de la primera i segona convocatòria de l’existència de romanent en la partida pressupostària i del procediment que havien de seguir i quina documentació havien d’aportar per a sol·licitar ser inclosa en el seu repartiment.

S’ha publicat al tauler d’anuncis i al portal de transparència el decret repartiment definitiviu del romanent de les ajudes Parèntesi.