Skip to main content

Prestacions econòmiques individualitzades per a la promoció de l’autonomia personal

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes persones menors de 65 anys, que tinguen reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat

TIPUS D’AJUDA / Quantia màxima


A) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport
1. Cadires de rodes amb motor elèctric: 2.100 €
2. Grua hidràulica / elèctrica: 1.350 €
3. Audiòfons: 1.200 €
4. Altres productes i ajudes tècniques: 1.600 €

B) Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en la llar
1. Adaptacions en el bany: 2.800 €
2. Eliminació de barreres en l’interior de la vivenda: 4.000 €

C) Adaptació de vehicle de motor: 1.500 €

D) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials: 60 € / mes, 720 € / any

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 18 de febrer.

 
IMPORTANT: La sol·licitud es pot presentar telemàticament o en les oficines de Serveis Socials de  l’Ajuntament de Montserrat (només amb cita prèvia).

¿Com sol·licitar cita prèvia amb els Serveis Socials?

96 1020536

serveis.socials@montserrat.es

Més informació: https://bit.ly/3tJJk5w