Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’agost

El dijous 26 d’agost de 2021, a les 18.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Expedient 4556/2021. Aprovació del Compte General de l’exercici de 2020
  3. Expedient 6844/2021. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria.
  4. Expedient 5519/2021. Aprovació de la modificació total del Reglament Orgànic Municipal per adaptació a la normativa actual.
  5. Expedient 6736/2021. Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans.
  6. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de juliol de 2021.
  7. Donar compte d’assumptes diversos.
  8. Expedient 3419/2021 i 4005/2020. Donar compte de l’aprovació de la Certificació d’obra 5 del contracte d’obres Rehabilitació de l’immoble de la Masia de Sant Josep.
  9. Precs i preguntes.