Skip to main content

Jutjat de Pau

Telèfon: 96 299 94 32

Correu electrònic: jpaz_montserrat@gva.es 

Ubicació: c/de l’Enginyer Llombart, 17, baix

Horari: dilluns a divendres: 9.00 h a 14.00 h

Adreça:
c/ de l’Enginyer Llombart, 17, baix 46192 Montserrat

És el primer escaló de l’aparell judicial en tots aquells municipis en què no hi ha jutjats de primera instància i instrucció.

Serveis que ofereix:

 • Auxili judicial: comunicació i assessorament a la ciutadania de citacions i notificacions rebudes.
 • Registre Civil: actua per delegació del Jutjat de Primera Instància-Registre Civil de Picassent, que és el cap de partit judicial. És on s’inscriuen els fets que fan referència a l’estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis:
  • Naixement, matrimoni, defuncions, expedients governatius relatius a canvis o traducció de nom, alteració de cognoms, rectificació d’errors en inscripcions,
 • A més d’altres tràmits diversos com ara: expedició de certificats de naixement, matrimoni o defunció; de duplicats de llibres de família; sol·licituds de certificats a altres registres civils, o anotacions marginals.

Justiprop

Correu electrònic: justiprop@montserrat.es

Ubicació: c/de l’Enginyer Llombart, 17, baix  

Horari: dimecres de 10.00 h a 14.00 h. 

Cal demanar citar prèvia per correu electrònic, donar les dades de contacte i fer un breu resum del tema a tractar.

L’Oficina d’informació jurídica de proximitat és un servei d’orientació, assessorament i informació jurídica gratuït, finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l’advocacia.

Mediaprop

Telèfon: 962 999 205

Correu electrònic: policia@montserrat.es

Ubicació: camí vell de Real (dependències de la Policia local)

Horari: el servei es presta en la modalitat 24/7 (vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana), i s’adapta a la necessitat i les possibilitats de les parts. Cal sol·licitar cita prèvia telefonant al 962 999 205 entre les 06:00 i les 22:00 hores, remetent un correu electrònic o presentant una instància al registre d’entrada de l’Ajuntament.

És un espai destinat a afavorir la solució de conflictes amb actuacions d’atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial i la intervenció de personal professional mediador en la realització de procediments de mediació extrajudicial.

Serveis Registre Civil

L’article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d’inscripció:

 • El naixement.
 • La filiació.
 • El nom i els cognoms.
 • L’emancipació i l’habilitació d’edat.
 • El matrimoni.
 • La potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei.
 • Les modificacions judicials de la capacitat de les persones.
 • Les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants.
 • La nacionalitat i el veïnatge civil.
 • Les declaracions de defunció i absència.
 • Les defuncions.

La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se’n sol•licita simultàniament la rectificació al registre.