ValenciàSpanishEnglishFrench

Pla local de prevenció d’incendis forestals i pla de cremes de Montserrat

ANUNCI

En l’expedient administratiu que s’instruïx per aprovar el PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PLRPIF) PLA DE CREMES (PLQ) DEL TERME MUNICIPAL DE MONTSERRAT (VALÈNCIA); se sotmet aquest document a informació pública pel termini d’un mes, a contar des de l’endemà a la inserció d’aquest anunci en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la pàgina web www.montserrat.es i portal de transparència [A. Ámbito político y corporativo/A3. Información relevante y de Buen Gobierno/A3.4. Normativa Municipal/Reglamentos], perquè puga ser examinat i es presenten les reclamacions que estimen oportunes.

Transcorregut aquest termini es sotmetrà aquest per a l’aprovació pel Ple de l’ajuntament i remissió posterior, per a l’aprovació definitiva per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi climàtic i Desenvolupament Rural.

incendis, Montserrat, pla local

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020