Convocatòria del ple ordinari d'agost

pleEl dilluns 27 d'agost, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes d'agost del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar les actes anteriors ací.
 
L'ordre del dia del Ple és el següent:

1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.

2. Donar compte d'assumptes diversos. 

3. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia del mes de juliol de 2018.

4. Aprovació, si és procedent, de la liquidació de pastures de ramat oví i boví de la campanya 2017/2018 (exp. 2925/2018).

5. Aprovació, si és procedent, del pla econòmic financer 2018/2019 (exp. 3469/2018).

6. Donar compte de l’informe 2/2018 de tresoreria/intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de mesures contra la morositat, referit al 2n trimestre de 2018 (exp. 3033/2018).

7. Donar compte de l'informe sobre el càlcul de període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, referit al 2n trimestre de 2018 (exp. 3034/2018).

8. Donar compte de l’informe sobre l’execució trimestral del pressupost, del compliment de l’objetiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa del 2n trimestre 2018 (exp.3035/2018)

9. Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 4/2012, referit al 2n trimestre de 2018 (exp.3036/2018).

10. Precs i preguntes.

Imprimeix