Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple de novembre de 2017

pleEl dijous 30 de novembre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Podeu consultar l'esborrany de les actes anteriors ací:

- Ple ordinari del 26 d’octubre de 2017

- Ple extraordinari del 6 de novembre de 2017


L'ordre del dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.

3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES D’OCTUBRE DE 2017.

4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, PER SOTMETRE A EXPOSICIÓ PÚBLICA EL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MONTSERRAT. (EXP. 1728/2013)

5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ADQUISICIÓ DEL BE IMMOBLE MASIA DE SANT JOSEP CATALOGAT EN EL CÀTALEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS COM A BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL. (EXP. 834/2017)

6. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 25/2017 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT MITJANÇANT ANUL·LACIONS O BAIXES D’ALTRES APLICACIONS DE DESPESES I AMB CÀRREC A NOUS I/O MAJORS INGRESSOS. (EXP. 2897/2017)

7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 27/2017 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB NOUS I/O MAJORS INGRESSOS. (EXP. 3041/2017)

8. APROVACIÓ INICIAL, SI ÉS PROCEDENT, D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE L’OBRA D’AMPLIACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DEL CARRER DOCTOR MARAÑON. (EXP. 3059/2017)

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST RDL 4/2012 DEL TERCER TRIMESTRE. (EXP. 2754/2017)

10. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST, DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE LA REGLA DE LA DESPESA. (EXP. 2755/2017)

11. DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS DEL MUNICIPI DE MONTSERRAT DE L’EXERCICI DE 2016. (EXP. 2691/2017)

12. PRECS I PREGUNTES.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google