Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple ordinari de febrer 2017

pleEl dijous 22 de febrer, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de gener (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE GENER DE 2017.
4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT NÚMERO 1/2017 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITS (EXP. 357/2017).
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDITS NÚMERO 2/2017: CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES D’ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES (EXP. 335/2017).
6. APROVACIÓ INICIAL, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ ORDENANÇA REGULADORA DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL “VIDEOVIGILÀNCIA EN VIES PÚBLIQUES”. (EXP. 182/2017)
7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA DECLARACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS GENERALS COM A SERVEIS ESSENCIALS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXPT. 320/2017)
8. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA NÚMERO 3/2016. (EXPT. 433/2016)
9. APROVACIÓ I ACCEPTACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE CESSIÓ DE TERRENYS AMB RESERVA D’APROFITAMENT AMB DESTINACIÓ A LA REMODELACIÓ DE LA INTERSECCIÓ EN LA CV-405, TRAM VENTA CABRERA (CV-415) A MONTSERRAT
(CV-416), PK 12340 PROPIETAT DE LA MERCANTIL CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES, SAU. (EXP. 1091/2016)
10. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT AL PROJECTE XARXA D’AGÈNCIES D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA PROMOGUT PER L’EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALèNCIA DIVALTERRA, SA. (EXPT. 400/2017)
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST DE QUART TRIMESTRE. (EXPT. 130/2017)
12. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT Al QUART TRIMESTRE 2016. (EXPT. 129/2017)
13. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS QUART TRIMESTRE 2016. (EXPT. 128/2017)
14. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST, COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE LA REGLA DE LA DESPESA DEL QUART TRIMESTRE 2016. (EXP. 131/2017)
15. PRECS I PREGUNTES.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google