Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Notícies Generals

Convocatòria del Ple ordinari de març

pleEl dimecres 28 de març, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de març del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.

2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.

3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.

L'ordre del dia del Ple és el següent:
 
1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.

2. Donar compte d'assumptes diversos.

3. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia del mes de febrer de 2018.

4. Aprovació, si és procedent, de la resolució de recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple municipal de data 28/12/2017, pel qual s’aprova la resolució de les al·legacions i resolució de l’adjudicació del Programa d’Actuació Integrada de la unitat d’execució núm. 7/1, La Granja (exp.1388/2014).

5. Aprovació, si és procedent, de la cessió gratuïta a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la parcel·la d’equipament educatiu de 2309,72 m2, amb referència cadastral 6392102YJ0569A0001AP, per a l’ampliació de l’IES (exp. 3270/2017).

6. Aprovació, si és procedent, del projecte de creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Montserrat (exp. 784/2018).

7. Aprovació, si és procedent, de la resolució d’al·legacions presentades durant el període d'informació publica de la memòria justificativa de la declaració d'utilitat pública i municipalització de les xarxes privades del servei d’abastiment d'aigua potable del municipi de Montserrat i aprovació definitiva de la memòria (exp. 2800/2017).

8. Aprovació, si és procedent, de l’acceptació de delegació de competències per a l’actuació en el col·legi de Primària referides al programa Edificant de la Generalitat Valenciana (exp. 3341/2017).

9. Aprovació, si és procedent, de l’acord d’adhesió al Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) de la Mancomunitat de la Ribera Alta (exp. 1247/2018).

10. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2017 (exp. 915/2018).

11. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mitjà Termini 2019-2021 (exp. 1139/2018).

12. Precs i preguntes.

Imprimeix Correu-e

Convocatòria del Ple ordinari de febrer

pleEl dimecres 28 de febrer, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de febrer del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:
 
1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.
 
L'ordre del dia del Ple és el següent:
 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE GENER DE 2018.
4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’HOMES I DONES A MONTSERRAT (EXP. 825/2018).
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 1/2018 (EXP. 806/2018).
6. PRECS I PREGUNTES.

Imprimeix Correu-e

Convocatòria ordinària del ple de gener

pleEl dimecres 31 de gener, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar l'esborrany de les actes anteriors ací:

L'ordre del dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2017.
4. INFORME 04/2017 DE TRESORERIA-INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT (4T TRIMESTRE DE 2017). GEST. 444/18.
5. CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (4T TRIMESTRE DE 2017). GEST. 445/18.
6. INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST (4T TRIMESTRE DE 2017). GEST. 446/18.
7. INFORME SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST, COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA (4T TRIMESTRE DE 2017). GEST. 447/18.
8. PRECS I PREGUNTES.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google