Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Notícies Generals

Convocatòria del Ple ordinari de març 2017

pleEl dijous 30 de març, a les 19.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de febrer (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE FEBRER DE 2017.
4. RATIFICACIÓ DE LA CARTA DE DENÚNCIA DEL CONTRACTE DE L'AIGUA. (EXP. 502/2017)
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 319/2017)
6. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ SOBRE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE–EU. (EXP. 571/2017)
7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES ESPORTIVES I ALTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE TEMPS LLIURE. (EXP. 351/2017)
8. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE MOFICIACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6/2017:TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA. (EXP. 617/2017)
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE RESOLUCIONS DICTADES EN CONTRA DE LES OBJECCIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ I PRINCIPALS ANOMALIES D’INGRESSOS. (EXP. 606/2017)
10. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2018-2020. (EXP. 682/2017)
11. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

Vés amb compte aquestes falles

MODEL D'AUTORITZACIÓ DISMINUCIÓ EDATS D'ÚS D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS

Si cliqueu en la imatge podeu descarregar-vos el model d'autorització de disminució d'edats d'ús d'artificis pirotècnics. També podeu demanar-lo a les dependències de la Policia Local i a les oficines de l'Ajuntament de Montserrat.

Model AutoritzacióCATEGORIES D'ÚS D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS

Consulteu clicant en aquesta taula les edats d'ús dels artificis pirotècnics.

Categories petards reduida


ETIQUETATGE D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS

Saps identificar a quina categoria correspon cada artifici?

Etiquetatgereduit


RECOMANACIONS D'ÚS D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS

Tin en compte aquestes recomanacions.
Recomanacionsreduida“Vés amb compte!” és una campanya de prevenció d’accidents pirotècnics que posa en marxa per segon any consecutiu la Regidoria d'Educació de l’Ajuntament de Montserrat a través de l’Espai Familiar de Montserrat. Es tracta d’una jornada amb consells d’ús, que tindrà lloc el 6 de març a la Casa de la Cultura de Montserrat, entre els escolars de 8 a 14 anys del Col·legi Evaristo Calatayud i l’institut Alcalans, i que enguany, en col·laboració amb AVIVA Montserrat, l’Agència de Promoció del Valencià municipal, s’ha completat amb un sorteig entre aquells escolars que juguen a uns passatemps que contenen vocabulari valencià de la pirotècnia. En el fullet informatiu que conté els passatemps, també hi ha uns codis QR per a descarregar-se els cartells de la pirotècnia editats per la Diputació de València, i el full d’autorització d’ús de material pirotècnic.

Els premis que s’atorgaran són tres caixes de seguretat que contindran material pirotècnic ajustat a l’edat dels premiats, tot gentilesa del Quiosc La Llibertat, distribuidor de material pirotècnic a Montserrat. A més, cada aula participant rebrà els tres exemplars dels cartells del vocabulari de la pirotècnia (manifestacions festives, artificis i espectacles pirotècnics).

La campanya s'iniciarà amb una jornada en què la Policia Local explicarà a l'alumnat dels centres escolars participants, els diferents tipus de petards que hi ha (classe I, II, III i IV), i a quines edats poden utilitzar-los. A més, es parlarà dels principals perills que presenta el seu ús i les mesures de seguretat que han de tindre en compte a l'hora de manipular-los, o quan els emmagatzemen a casa.

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de febrer 2017

pleEl dijous 22 de febrer, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de gener (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE GENER DE 2017.
4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT NÚMERO 1/2017 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITS (EXP. 357/2017).
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDITS NÚMERO 2/2017: CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES D’ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES (EXP. 335/2017).
6. APROVACIÓ INICIAL, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ ORDENANÇA REGULADORA DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL “VIDEOVIGILÀNCIA EN VIES PÚBLIQUES”. (EXP. 182/2017)
7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA DECLARACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS GENERALS COM A SERVEIS ESSENCIALS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXPT. 320/2017)
8. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA NÚMERO 3/2016. (EXPT. 433/2016)
9. APROVACIÓ I ACCEPTACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE CESSIÓ DE TERRENYS AMB RESERVA D’APROFITAMENT AMB DESTINACIÓ A LA REMODELACIÓ DE LA INTERSECCIÓ EN LA CV-405, TRAM VENTA CABRERA (CV-415) A MONTSERRAT
(CV-416), PK 12340 PROPIETAT DE LA MERCANTIL CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES, SAU. (EXP. 1091/2016)
10. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT AL PROJECTE XARXA D’AGÈNCIES D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA PROMOGUT PER L’EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALèNCIA DIVALTERRA, SA. (EXPT. 400/2017)
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST DE QUART TRIMESTRE. (EXPT. 130/2017)
12. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT Al QUART TRIMESTRE 2016. (EXPT. 129/2017)
13. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS QUART TRIMESTRE 2016. (EXPT. 128/2017)
14. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST, COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE LA REGLA DE LA DESPESA DEL QUART TRIMESTRE 2016. (EXP. 131/2017)
15. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de gener 2017

pleEl dijous 19 de gener, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de desembre (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2016.
4. APROVACIÓ INICIAL, SI ÉS PROCEDENT, DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2017 (2862/2016).
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, D'ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT RIBERA ALTA DE SELECCIÓ D’AGENTS DE POLICIA LOCAL INTERINS MITJANÇANT BORSA DE TREBALL TEMPORAL (2852/2016)
6. RATIFICACIÓ MOCIÓ DE LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DE LA CONCA DEL RIU MAGRE I ZONA DEL PANTÀ DE FORATA I DE LES COMUNITATS D’USUARIS O REGANTS AMB DRET D’APROFITAMENT DE LES AIGÜES DE LA CONCA DEL RIU MAGRE I ZONA DEL PANTÀ DE FORATA. (16/2017)
7. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PEL CORONEL CAP ACCIDENTAL DE LA COMANDÀNCIA DE VALÈNCIA DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE FELICITACIÓ A LA POLICIA LOCAL. (17/2017)
8. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de desembre 2016

pleEl dijous 15 de desembre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat
Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de novembre (pdf)
L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE
NOVEMBRE DE 2016.
4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE
TRESORERIA PER IMPORT DE 500.000 €. (2547/2016)
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, D'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDITS. (2738/2016)
6. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PSPV-PSOE I ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ SOBRE LA
LOMCE. (2760/2016)
7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL COMPTE GENERAL DE 2015.
(2036/2016)
8. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PER LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB REGISTRE D'ENTRADA
NÚMERO 8638 DE 2 DE DESEMBRE DE 2016. (2761/2016)
9. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST DE
TERCER TRIMESTRE. (2326/2016)
10. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE 2016. (2328/2016)
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE
PAGAMENT A PROVEÏDORS TERCER TRIMESTRE 2016. (2329/2016)
12. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST, COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
I DE LA REGLA DE DESPESA DEL TERCER TRIMESTRE 2016. (2327/2016)
13. DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS DEL MUNICIPI DE
MONTSERRAT CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015. (2331/2016)
14. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’EPSAR PER AL FINANÇAMENT DEL
MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE L’EDAR "VIRGEN DE MONTSERRAT” I “HORT
DE LA RABASSA” PER AL TRIENNI 2017-2019.(2085/2016)
15. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

banner imatges futur

logo mancomunitat

NOTÍCIES MANCOMUNITAT
VALL DELS ALCALANS

Butlletí Municipal Digital

mail 256
Subscriu-t'hi

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google