Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Notícies Generals

Convocatòria del Ple ordinari de maig de 2019

pleEl dijous 30, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de maig del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar les actes anteriors ací.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 1705/2019. Ratificació del Decret de l'Alcaldia sobre aclaració i rectificació del plec de clàusules administratives del contracte d'obres «Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans». Programa Edificant.
3. Expedient 2109/2019. Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses de requisits bàsics.
4. Expedient 2110/2019. Aprovació dels extrems de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
5. Expedient 2485/2019. Expedient de modificació de crèdits 08/2019 per crèdit extraordinari finançat amb el superàvit pressupostari de 2018 per a IFS.
6. Expedient 2483/2019. Expedient de modificació de crèdits 07/2019 per suplement de crèdit finançat amb el superàvit pressupostari de 2018 per amortitzar deute.
7. Expedient 2113/2019. Aprovació de la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control posterior.

B) Activitat de control
8. Expedient 977/2015. Donar compte del projecte del servei públic de transport interurbà de viatgers CV-109 Montserrat-València.
9. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia del mes d'abril de 2019.
10.Donar compte assumptes diversos

C) Precs i preguntes
11.Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple

pleEl proper dijous 9 de maig, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament a la sala de plens de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Expedient 3127/2018. Aprovació, si és procedent, de la resolució de les al·legacions presentades durant el tràmit d’audiència i període d’informació pública de la memòria justificativa per a la municipalització en règim de monopoli del servei d’abastiment d’aigua potable al terme municipal de Montserrat.
2. Expedient 1705/2019. Aprovació, si és procedent, de l’expedient de contractació de les obres d’adequació i ampliació del centre públic IES Alcalans, Montserrat, codi 46023924, inclosa en el programa Edificant de la Generalitat Valenciana.

Imprimeix Correu-e

Torna el concurs de cartells per a la campanya antitabac

CONCURS DE CARTELLS MONTSERRAT A3 3L'Ajuntament de Montserrat, a través de la UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta promou una nova convocatòria del concurs de cartells per a la campanya de prevenció del consum de tabac al municipi de Montserrat, amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. 

Participants
Els cartells poden ser individuals o per parelles i podrà participar tot l'alumnat de cinqué i sisé de primària del col·legi del municipi. 

Condicions tècniques
El cartell ha de ser inèdit i ha d'aparéixer la frase «31 de maig Dia Mundial Sense Tabac», a més poden incloure missatges relatius als avantatges de no fumar o als problemes derivats del consum de tabac.

Termini de presentació
El termini de presentació dels cartells acaba el dimarts 4 de juny de 2019.
Els cartells s'han de presentar en un full DIN A-3 i haurà d'aparéixer el nom de l'autora o l'autor, de la tutora o el tutor de la classe i el nom del centre escolar.

Podeu consultar les bases o descarregar-les en format PDF des d'ací

Imprimeix Correu-e

Convocatòria del ple ordinari d'abril de 2019

pleEl dimarts 30, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes d'abril del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar les actes anteriors ací

L'ordre del dia del Ple és el següent: 

A)   Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Expedient 1408/2019. Aprovació de l'inventari o catàleg de béns i drets que integren el patrimoni de la corporació local.
3. Expedient 1092/2019. Elecció de jutge o jutgessa de pau titular i substitut.
4. Expedient 1602/2019. Assumpció de la Carta de Ciutats Educadores i sol·licitud per a ingressar en l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE).
5. Expedient 1589/2019. Adhesió al Pla d'Infància i Adolescència 2019-2022 de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
6. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu i a les eleccions locals del 26 de maig de 2019.
 
B) Activitat de control
7. Expedient 4693/2018. Donar compte de la pòlissa de crèdit per valor de 400.000 euros. Operació de crèdit a curt termini.
8. Expedient 872/2019. Donar compte de l'informe de Tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
9. Expedient 1526/2019. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla Econòmic Financer 2018/2019 (Anualitat 2018 - 4T).
10. Expedient 1615/2019. Donar compte de l'Informe 01/2019 de Tresoreria Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010, de Mesures de Lluita contra la Morositat. (1r trimestre de 2019)
11. Expedient 1616/2019. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques. (1r trimestre de 2019)
12. Expedient 1617/2019. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust del Reial Decret Legislatiu 4/2012 (1r trimestre de 2019)
13. Expedient 1618/2019. Donar compte de l'informe sobre l'execució trimestral del pressupost, compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de despesa (1r trimestre de 2019)
14. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia del mes de març de 2019.
15. Donar compte assumptes diversos.

C) Precs i preguntes
16. Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google