Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Notícies Generals

La SIUM celebrarà Santa Cecília del 10 al 12 de novembre

logo 1La Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat ha preparat un seguit d’actes per a tot el cap de setmana amb motiu de Santa Cecília. Els actes de celebració s’encetaran el divendres 10 de novembre, a les 20.30 hores, amb el concert de la banda juvenil i la posterior xocolatada per a socis i sòcies.

Dissabte serà el dia gran, que començarà amb la recollida dels músics, a les 17.30 hores. La missa en honor a Santa Cecília, a les 19 hores, serà cantada pel cor de la SIUM. Tot seguit, s’homenatjarà els músics a la plaça dels Músics. A les 20.30, tindrà lloc el concert de la banda simfònica de la SIUM en honor a la seua patrona. I, en acabant, hi haurà sopar al Musical.

Diumenge, a les 13 hores, conclouran els actes de celebració amb el concert de la banda infantil, el cor infantil i l’orquestra infantil, i les ja tradicionals paelles de Santa Cecília.

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari d'octubre 2017

pleEl dijous 26 d'octubre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací (pdf) podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior.

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE SETEMBRE DE 2017.
4. APROVACIÓ INICIAL, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES FESTES VEÏNALS AL MUNICIPI DE MONTSERRAT (EXP. 2330/2017)
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE I PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES. (EXP. 2519/2017)
6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 2752/2017)
7. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 2753/2017)
8. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de juliol 2017

pleEl dijous 27 de juliol, a les 19.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de juny (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE JUNY DE 2017.
4.-DONAR COMPTE DE L’INFORME 02/2017 DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, SEGON TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 1692/2017).
5.-DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SEGON TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 1693/2017).
6.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL CANVI D’UBICACIÓ DEL CARRER GIRA-SOL EN LA COLÒNIA CASA BLANCA, I PROLONGACIÓ DEL CARRER DEL JACINT. (EXP. 1473/2017).
7.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA LIQUIDACIÓ DE PASTURES DE LA CAMPANYA 2016/17. (EXP. 1509/2017)
8.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA CREACIÓ I/O SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 1688/2017)
9.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’AUGMENT DE L’1% DEL SALARI DELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 1725/2017)
10.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16/2017 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. (EXPT. 1715/2017).
11.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI, INTERESSATS ELEUTERIO SOTO BAÑO I ANTONIA MONTOYA ALFOCEA, PARCEL·LA 384 DEL POLÍGON 22. (EXP. 414/2017).

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de juny 2017

pleEl dijous 29 de juny, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de maig (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE MAIG DE 2017.
4.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACORD DE DESIGNACIÓ DE DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL DEL CALENDARI LABORAL DE 2018. (EXP. 1232/2017).
5.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT SOBRE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 03/2017. (EXP. 1398/2017)
6.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2017: PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. (EXP. 1423/2017)
7.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13/2017: PER APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE 2016 PER A AMORTIZAR DEUTE. (EXP. 1424/2017)
8.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'EU, COMPROMÍS, PSOE, AIGUA I LA REGIDORA NO ADSCRITA, Mª PAZ LÓPEZ GONZALEZ, PER A EXIGIR UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC. (EXP. 1499/2017)
9.- PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de març 2017

pleEl dijous 30 de març, a les 19.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de febrer (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE FEBRER DE 2017.
4. RATIFICACIÓ DE LA CARTA DE DENÚNCIA DEL CONTRACTE DE L'AIGUA. (EXP. 502/2017)
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 319/2017)
6. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ SOBRE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE–EU. (EXP. 571/2017)
7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES ESPORTIVES I ALTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE TEMPS LLIURE. (EXP. 351/2017)
8. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE MOFICIACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6/2017:TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA. (EXP. 617/2017)
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE RESOLUCIONS DICTADES EN CONTRA DE LES OBJECCIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ I PRINCIPALS ANOMALIES D’INGRESSOS. (EXP. 606/2017)
10. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2018-2020. (EXP. 682/2017)
11. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

banner imatges futur

logo mancomunitat

NOTÍCIES MANCOMUNITAT
VALL DELS ALCALANS

Butlletí Municipal Digital

mail 256
Subscriu-t'hi

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google