El Jutjat de Pau es prepara per a renovar les vacants

jutjatEl proper mes de juny de 2019 quedaran vacants els càrrecs del Jutjat de Pau, tant la persona titular com la substituta. 

Des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, s'obrirà un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguen interessades, i que reunisquen les condicions legals, ho sol·liciten mitjançant un escrit dirigit a l'Alcaldia. Aquestes sol·licituds s'hauran de presentar a l'Ajuntament o mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

El model d'instància es troba a la disposició de les persones interessades a les dependències municipals i en la seu electrònica. També podeu descarregar-la en format PDF des d'ací.


Imprimeix