ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Ajudes al comerç minorista de Montserrat afectat per la COVID-19

La situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 ha afectat a les activitats econòmiques de Montserrat. Des de l’Ajuntament ens veiem amb l’obligació d’impulsar al nostre sectors comercial atorgant liquiditat a les empreses per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l’activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d’ingressos.

Per aquest motiu a l’últim plenari es varen aprovar les bases per a la convocatòria de subvencions destinades a ajudar al comerç minorista ubicat al nostre poble, que es poden consultar al següent enllaç del portal de transparència (C. Recursos/C.3. Contrataciones, convenios y subvenciones/C.3.13 Subvenciones/2020/Comerç minorista COVID).

El tràmit haurà de fer-se obligatòriament de forma electrònica. Aquelles persones que encara no disposen de signatura electrònica, pot sol·licitar-la a l’Ajuntament.

Publicat l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de València, el termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el 24 de juliol de 2020.

Estudiades les sol·licituds presentades, es fa públic al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica i al Portal de Transparència quines d’elles han d’aportar algun document. El termini per a fer-ho és de l’1 al 7 d’octubre a través del tràmit “Esmena a subvenció sol·licitada”.

Passat el termini per a esmenar documentació no presentada quan es va fer la sol·licitud, es fa pública al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica i al Portal de Transparència la llista d’empreses d’admeses i excloses provisionalment. El termini per a esmenar la seua exclusió és del 20 al 26 d’octubre a través del tràmit “Esmena a subvenció sol·licitada”.

ADL, Ajudes comerç, Montserrat

Ajuntament de Montserrat - © 2020